Press ESC to close

สอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ปี 67

สอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ปี 67

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2567 โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP)

ทุนเต็มจำนวน (Full) ทุนครึ่งจำนวน (Half) และทุนบางส่วน (Quarter) ตามลำดับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50จำกระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มี 5 สาขาวิชาได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

อัจฉริยะ(เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1)

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ

7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่1)วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

8. สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน ( นานาชาติ )

ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์

ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลกัสูตร 4 ปีแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1. ทุนเต็มจำนวน (Full) นักศึกษาจะได้ร้บการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน ทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา

2. ทุนครึ่งจำนวน (Half) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน ประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

3. ทุนบางส่วน (Quarter) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน ประมาณ 25% ของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ค่าประกันความเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :      15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admissions.siit.tu.ac.th/admission_box/outstanding-student-program-osp

error: Content is protected !!