Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จาก ม. ธรรมศาสตร์

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จาก ม. ธรรมศาสตร์

ในโลกนี้ของฟรียังมีนะจ้ะ สำหรับใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติม แบบฟรีๆ มาทางนี้เลยจ้า เพราะในบทความนี้ พี่ก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาฝากกันจ้า โดยเป็น คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ( tunext.com) ต้องย้ำเลยนะว่าฟรี แต่หลักสูตรแบบเสียงเงินก็มีเหมือนกันนะ แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะ ใครสนใจไปลองดูกันเลยจ้า ว่ามีหลักสูตรไหนน่าเรียนกันบ้าง

ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าเรียน

1. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy)

เนื้อหาการเรียน จะการมีบรรยายสลับกับการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในชั้นเรียน ซึ่งในวิชานี้ จะเน้นการอ่านหนังสือและศึกษา จากหนังสือเป็นหลัก การอ่านงานปรัชญาต้องเตรียมตัวอย่างไร รวมไปถึงประวัติของนักปรัชญาที่สําคัญ

.

2. รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

เนื้อหาการเรียน จะเรียนเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคืออะไร “King can do no wrong”, รัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาอย่างไร ทําไมต้องแก้ไข, ระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองในประเทศไทยมีรูปแบบอย่างไร, รัฐธรรมนูญกับการปฏิวัติในประเทศไทย เป็นต้น

.

3. นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา

เนื้อหาการเรียน จะเรียนเรื่องของการศึกษาภูมิทัศน์ มายาคติ วิธีการการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้ของประเทศ องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และ แนวคิด การบริหารจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย

.

4. การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)

จะเรียนเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรอบด้าน เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. มีอำนาจอะไรบ้าง วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะของอปท. ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น

.

5. เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้

TFRS 9 หรือ Thai Financial Report Standard 9 เป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) 3 หัวข้อสำคัญที่บริษัทซึ่งใช้ TFRS 9 เป็นเครื่องมือทางการเงินควรทราบนั้น ได้แก่ Classification and Measurement, Impairment Loss, Derivatives and Hedge Accounting

.

ทางไปเรียน    :     tunext.com/course

ขอบคุณข้อมูล    :     tunext.com

error: Content is protected !!