Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย พะเยา

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย พะเยา

มหาวิทยาลัย พะเยา กำลังเตรียมจะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.2 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1.3 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา

2.1 กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

2.2 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศ

2.3 เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.4 รับสมัครโดยไม่จำกัดเพศ อายุ และศาสนา

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

3.1 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

3.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3.3 นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น

3.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

3.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบความถนัดทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ (TPAT5) ขั้นต่ำ 30% ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30%

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2. โควตาแหล่งฝึก

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประ

3. โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตพยาบาล ชุมชนคืนถิ่น

4. โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ระดับปริญญาตรี

5. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

6. โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

7. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน Community Track

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน Community Track

8. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

9. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน Strengthening Track

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน Strengthening Track

รายละเอียดการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร    :     12 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.up.ac.th/bachelor/homepage

error: Content is protected !!