Press ESC to close

จำนวนรับและเกณฑ์การรับ รอบที่ 2 โควตา ม. ขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

จำนวนรับและเกณฑ์การรับ รอบที่ 2 โควตา ม. ขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ออกประกาศคณะสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติ ของผู้สมัครเบื้องต้น

1. สัญชาติไทย

2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

3. เรียนและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. มีผลการสอบทางภาษา ตามที่กำหนด (หลักสูตรนานาชาติ)

5. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

6. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

7. มีผลการเรียนสะสม ตามแต่ละคณะ / หลักสูตรกำหนด

8. มีผลการสอบ NETSAT ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการคัดเลือก

คณะที่เปิดรับสมัคร 

1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. คณะเกษตรศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์

5. คณะแพทยศาสตร์

6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

7. คณะเทคนิคการแพทย์

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

10. คณะเภสัชศาสตร์

11. คณะเทคโนโลยี

12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

14. คณะนิติศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. วิทยาลัยนานาชาติ

17. คณะเศรษฐศาสตร์

18. วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

19. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

20. คณะสหวิทยาการ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร

2. พิจารณาจาก ผลคแนน NETSAT

3. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่ายกาย

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา   :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     4 – 8 เมษายน 2565

ขอบคุณข้อมูล   :     admissions.kku.ac.th

.

กำหนดการ TCAS65 ขอนแก่น

error: Content is protected !!