Press ESC to close

ทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สำนักงาน ก.พ. ปี 2565

ทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สำนักงาน ก.พ. ปี 2565

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกรับ ทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 28 หน่วย รวม 28 ทุน

ข้อผูกพันเมื่อรับทุน

1. จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการ ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวิตกรรม กำหนด

2. หากไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการที่กำหนดได้ ต้องใช้ทุนคืนเต็มจำนวน และเบี้ยปรับ

แนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) รวม 28 หน่วย

1. ศึกษาเกี่ยวกับ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาโดยใช้การสังเกตการณ์จากคลื่นแสง รังสีอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ นอกระบบสุริยะ ดาราจักร โครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพ และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ เน้น Astronomy/ Astrophysics
Data Science หรือ Data-driven Astronomy/ Astrophysics

เพื่อรองรับการพัฒนาตามโครงการของสถาบัน และแนวโน้มการวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในสังคมโลก อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นทวีคูณเพราะเทคโนโลยี การสังเกตการณ์รุ่นใหม่ เช่น การสํารวจท้องฟ้าในหลายช่วงคลื่น (Multiwavelength Sky Survey) การสํารวจท้องฟ้าแบบดิจิทัล (Digital Sky Survey) และหอสังเกตการณ์รุ่นใหม่

เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน การศึกษาวิจัยที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและทักษะที่ถ่ายโอนได้ (Transferable Skills) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและ Big Data จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) และอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน

2. ศึกษาเกี่ยวกับ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี และศึกษาระบบอัจฉริยะในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมการ วิทยาการด้านการจัดการข้อมูล วิทยาการด้านเครือข่ายข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่องจักร การประมวลสัญญาณ การสื่อสารทางคลื่นวิทยุ โมเดลระบบรู้จำของคน
เพื่อให้สามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้มาบูรณาการ เชื่อมโยงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบอัจฉริยะรอบด้านในอนาคต

เป็นประโชน์กับอุตสาหกรรมด้าน ระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ ระบบเมืองและการขนส่ง อัจฉริยะ และระบบชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์

3. ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบหุ่นยนต์หรือการออกแบบแขนกล การออกแบบระบบควบคุม เครื่องจักรกลหรือระบบการผลิต การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบการผลิตอัตโนมัติ หรือปัญญาประดิษฐ์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ทําให้ระบบควบคุมอัตโนมัติของอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น

4. ศึกษาเกี่ยวกับ Artificial Intelligent ในเชิงวิศวกรรม โดยการประยุกต์ใช้ในอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในหลายๆ รูปแบบ ได้แก่ Robotics หรือ Internet of Things Platform หรือ Embedded Computing Platform หรือ Cloud Technology Platform

หรือ Deep Learning & Data Analytics Platform หรือ Smart City & Agriculture Platform หรือ Digital Contents หรือ Virtual Reality Platform หรือ Digital Logistics System Planning หรือ Smart Factory and Logistics in the context of Industry 4.0

เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็น ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

5. ศึกษาเกี่ยวกับ สถิติที่ประยุกต์ใช้กับทางเภสัชศาสตร์ ระบาดวิทยา ของโรคต่าง ๆ การทํานายสร้างโมเดล อธิบายการระบาดของโรค ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํา Clinical ของยา หรือสารชีววัตถุใหม่ การออกแบบการวิเคราะห์ การทดลองทางคลินิก

เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมการด้าน อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

6. ศึกษาเกี่ยวกับ Robotics/ Assistive Devices ในกลุ่ม Human-robot Interaction เช่น Robotic System, Machine Learning, artificial intelligence

เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้าน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)

** หน่วยอื่นๆ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ระเบียบการ จากลิงก์ด้านล่าง

กำหนดการรับสมัคร    :    ตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบการรับสมัคร หน่วยที่เปิดรับสมัคร   :      เอกสารรับสมัคร   !!   

(เลือกหัวข้อ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 )

.

ขอบคุณข้อมูล    :    scholar2.ocsc.go.th

error: Content is protected !!