Press ESC to close

ทุน มูลนิธิวิชัย คิงเพาเวอร์ สำหรับนักเรียนประพฤติดี เรียนฟรี จนจบปริญญา

ทุน มูลนิธิวิชัย คิงเพาเวอร์ สำหรับนักเรียนประพฤติดี เรียนฟรี จนจบปริญญา

ทุน มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา บริษัท คิงเพาเวอร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนประพฤติดี เรียนฟรี จนจบปริญญา โดยมีรายละเอียด ของทุนดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน

1. เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.

3. ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก

4. มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี

5. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

6. ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

หลักเกณฑ์การให้ทุนแบบต่อเนื่อง

1. เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดการใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรและระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยผรู้ับทุนการศึกษาต้องรักษา ผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 2.50 อย่างต่อเนื่อง หากผลการเรียนต่ำ กว่าเกณฑ์กำหนด ไว้ ถือว่าหมดสิทธ์ิได้รับทุนต่อ

4. โรงเรียนต้องนำส่งรายงานผลการศึกษา / ผลการทำกิจกรรม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้มูลนิธิฯ ผู้ให้ทุนการศึกษา ทราบ

5. โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม

จำนวนทุนการศึกษา    :      จำนวน 12 ทุน หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ

.

คุณสมบัติและรายละเอียด อื่นๆ สามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

เอกสารแนบ    :      เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :  powermag.kingpower.com

error: Content is protected !!