มหิดล สรุปจำนวนรับเข้า 64

สรุปจำนวนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ประกาศสรุปจำนวนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โดยมี คณะที่เปิดรับ ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต -โครงการโอลิมปิกวิชาการ

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

6. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

8. หลักสูตรการแพทย์ แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาลัยราชสุดา

คณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยศาสนศึกษา

โครงการจัดตงั้วิทยาเขตนครสวรรค์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

.

เอกสารตารางสรุปจำนวนรับ มหิดล ปี 64    :    เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :      tcas.mahidol.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…