Press ESC to close

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศจาก มูลนิธิยุวพัฒน์ เรื่อง ทุนการศึกษา นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 หรือ ม.3 ในโรงเรียนเครือข่าย “โครงการร้อยพลังการศึกษา” และ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” หรือโรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเดียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาที่มาจากครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิยุวพัฒน์ได้โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จนเรียนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3

ประเภททุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาสายสามัญ ทุนละ 7,000 บาท/ปี

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยม 6

2. ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา ทุนละ 7,000 บาท/ปี

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยม 6 หรือ ปวช. 3

3. ทุนการศึกษาสายอาชีพ ทุนละ 14,000 บาท/ปี

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้น ปวช. 3

4. ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ

ในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น

4.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ)

4.2 ทุนการศึกษาสายศิลปะ (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

4.3 ทุนอุดมศึกษา (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา

สายสามัญ ม.1 – ม.6

นักเรียนที่จะขอรับทุนสายสามัญจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้น ป.6 เพื่อสมัครขอทุน ชั้น ม.1 – ม.6

ระดับชั้น ม.3 เพื่อสมัครขอทุน ชั้น ม.4 – ม.6

และนักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาส ในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม หรือโรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาส ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเดียวกับของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ   :     โรงเรียนในโครงการ  !!

สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3 หรือ ระบบทวิศึกษา

นักเรียนที่จะขอรับทุนสายอาชีพ จะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษ

ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1. ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ กรอกและยื่นใบสมัครผ่านโปรแกรม “ระบบทุนการศึกษาออนไลน์”

2. ส่งใบสมัครทางอีเมล ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาที่อีเมล ybf@ybf.premier.co.th

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

.

ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม   :     yuvabadhanafoundation.org

กำหนดการรับสมัคร เพื่อขอรับทุน   :    วันนี้ – 10 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     มูลนิธิยุวพัฒน์

error: Content is protected !!