Press ESC to close

รับตรง 64 รอบที่ 2 โควตา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รับตรง 64 รอบที่ 2 โควตา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ทำการ ออกระเบียบการ รับตรง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก มีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบัน ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่กระทำความผิดใดๆ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

6. เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

7. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2548) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 9 สิงหาคม 2564)

3. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. มีความประพฤติเรียบร้อย

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. คะแนน GAT ร้อยละ 45 ดังนี้

2.1 ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 15

2.2 ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30

3. คะแนน PAT 1 ร้อยละ 20

4. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 35

5. สอบสัมภาษณ์

6. ตรวจร่างกาย

7. ทดสอบบุคลิกภาพ

กำหนดการรับสมัคร    :    วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 24 เมษายน 2564

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารระเบียบการ  !!

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

error: Content is protected !!