Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิด รับตรง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission 1)

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ

1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบตามที่สาขาวิชากำหนด โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1 คุณสมบัติทั่วไป

2 คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด

3 ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น ม.6 และ (V-net) ระดับชั้น ปวช. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาของสาขาวิชา แต่มิได้น าคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก

4 ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสาร ระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   7 – 15 พฤษภาคม 64

การรับสมัคร     :  รับสมัครผ่านเว็บไซต์ TCAS ที่     student.mytcas.com/th

ขอบคุณข้อมูล    :      ฝ่ายรับเข้า มรภ. สวนสุนันทา

error: Content is protected !!