ราชภัฏจันทรเกษม รอบ 1-2 ปี 65

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 – 2  ม. ราชภัฏจันทรเกษม ปี 2565

มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะและคุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1.2 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

1.3 มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

1.4 ต้องอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมาย

1.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ขั้นตอนการสมัครคัดเลือก

2.1 สมัครเรียนได้ที่   :    eadmission.chandra.ac.th

2.2 พิมพ์ใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร 250 บาท

2.3 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio ที่     eadmission.chandra.ac.th

3. เอกสารที่มีภายใน Portfolio

3.1 ประวัติส่วนตัว

3.2 ประวัติการศึกษา

3.3 ผลงานที่ผ่านมา

3.4 กิจกรรมที่สนใจ

3.5 งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

3.6 สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)

.

4. คณะที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก

5. คณะที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio  :    1 ต.ค. 64 – 19 ม.ค. 65

รอบที่ 2 โควตา    :     1 ต.ค. 64 – 20 เม.ย. 65

ขอบคุณข้อมูล     :      eadmission.chandra.ac.th/tcas2

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกประกาศ ต…