Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2566

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3 Admission) รับตรงจึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ คัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

1.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

1.1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

1.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

1.1.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษ กระทำความผิด

1.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

1.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :  เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    7 – 13 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :     cts.ssru.ac.th

error: Content is protected !!