Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ปี 2565

ราชวิทยาวิทลัย จุฬาภรณ์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 จึงกำหนดรายละเอียด จำนวนการรับเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร และหลักเกณฑ์วิธีการ พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับเกณฑ์การคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการปณิธานจุฬาภรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แผนวิทย์-คณิต มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

3. BMI ต่ำกว่า 30 กก./ตร.ม.

4. GPA รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25

5. คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาในการคัดเลือก

รับสมัคร 1 – 30 มีนาคม 2565

.

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แผนวิทย์-คณิต และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. ต้องมีคะแนน GAT และ PAT 2 และคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อใช้ในการคัดเลือก

รับสมัคร 1 – 31 มีนาคม 2565

โครงการจุฬาภรณ์ – EEC สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต มีทะเบียนบ้าน หรือโรงเรียนอยู่ในภาคตะวันออก และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. มีคะแนน GAT และ PAT 2 และคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

รับสมัคร 1 – 31 มีนาคม 2565

โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แผนวิทย์-คณิต และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEIC, TOEFL, IELTS, MU-ELT, TU-GET, CU-TEP

3. ต้องมีจดหมายแนะนำตัวเอง + Portfolio

รับสมัคร 1 – 30 มีนาคม 2565

.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนดรุณสิกขาลัย แผนวิทย์-คณิต มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPA กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00

2. มีคะแนน GAT, PAT 1, PAT 2 เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

รับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565

.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่วแผนวิทย์-คณิต มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมี GPA กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50

2. มีผลคะแนน BMAT และผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL

3. ต้องมี Portfolio เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

รับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565

.

เอกสารการรับสมัคร    :      เอกสารประกาศ   !!

ขอบคุณข้อมูล    :      ฝ่ายรับเข้า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

error: Content is protected !!