Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ ม. ศิลปากร ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ ม. ศิลปากร ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปีการศึกษา 2565 รอบ 1 – 3 เสร็จสิ้นแล้วนั้น เนื่องด้วยยังมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีกเป็นจํานวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจ มหาวิทยาลัยจึงประสงค์ที่จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปีการศึกษา 2565 รอบ 4 (Direct Admission) 

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาชาวต่างประเทศ

1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สําหรับ

1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ

1.4 มีความประพฤติดีเรียบร้อย สุภาพ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถ้ามี)

3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถ้ามี)

4. คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT

.

รายละเอียดการรับสมัคร

1. รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 1     :     เอกสารประกาศ  !!

2. รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 2      :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร

ช่วงที่ 1  :   วันที่ 25 – 31 พ.ค. 65

ช่วงที่ 2  :  วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 65

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.su.ac.th

error: Content is protected !!