Press ESC to close

รับตรง ปี 63 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบปกติ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รับตรง ปี 63 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบปกติ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่่อเข้าศึกษาต่อเป็น นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 45 คน (ชาย 39 คน, หญิง 6 คน)
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 59 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
เรียนวิชาฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา ตลอดหลักสูตรม.ปลาย
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25
อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542)
สัญชาติไทย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้

การสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย
ส่งเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS ด่วนพิเศษ ไปที่ กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 หมู่ 7 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบคัดเลือก” ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563

เกณฑ์การพิจารณา
สอบพลศึกษา 2 รายการ ดังนี้
1. ว่ายน้ำ 25 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 25 วินาที
2. เพศชาย วิ่ง 1000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที เพศหญิง วิ่ง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที
สอบทฤษฎี ได้แก่ วิชา APTITUDE TEST ด้านภาษา ด้านเหตุผล ด้านตัวเลข ด้านมิติสัมพันธ์ ,วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์
และสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

กำหนดการรับสมัคร     : 15 ก.พ. – 31 มี.ค. 63

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูลจาก    :  trueplookpanya.com

error: Content is protected !!