Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบ Portfolio ม. สงขลานครินทร์ ปี 66

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบ Portfolio ม. สงขลานครินทร์ ปี 66

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ออกประกาศระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ของคณะและหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไป

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1 โครงการ “ต้นกล้านักธุรกิจ” ปีการศึกษา 2566

2 โครงการสถาภูมิ (Stabhumi) ปีการศึกษา 2566

3 โครงการต้นกล้าสถาภูมิ ปีการศึกษา 2566

4 โครงการผู้นำใต้ร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2566

5 โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปีการศึกษา 2566

6 โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง” ปีการศึกษา 2566

7 โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ปีการศึกษา 2566

8 โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2566 Phuket International Admission for Academic Year 2023

9 โครงการเด็กดีศรี ปวช. ปีการศึกษา 2566

10 โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2566

11 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2566

12 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2566

13 โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566

14 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2566

15 โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง ปีการศึกษา 2566

16 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

17 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

18 โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566

19 โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566

20 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

21 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2566

.

รายละเอียดอื่นๆ     :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     1 ก.ย. 65 – 21 พ.ย. 65

ขอบคุณข้อมูล    :      entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!