Press ESC to close

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ออกเกณฑ์การคัดเลือก ปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ออกเกณฑ์การคัดเลือก ปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้ประกาศกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio

1.1 โครงการเรียนดีโอลิมปิกวิชาการ

1.2 โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล

1.3 โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ

1.4 โครงการทางด้านกีฬา

คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น

1. มี GPA มากกว่า 3.00 ขึ้นไป

2. ได้เคยเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ( โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล )

3. มีคะแนนสอบ BMAT ( โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ )

4. มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ

5. มีความสามามารถทางด้านกีฬา  ( โครงการทางด้านกีฬา )

6. มีแฟ้มสะสมผลงาน

กำหนดการรับสมัคร   :     9 – 23 ธันวาคม 2564

.

รอบที่ 2 โควตา

2.1 โครงการโควตาภาคเหนือ

2.2 โครงการ CPIRD

คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น

1. ต้องอยู่ในโรงเรียนกลุ่มภาคเหนือ

2. ใช้คะแนน วิชาสามัญในการคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร   :     14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

.

รอบที่ 3 Admission

3.1 กสพท.

คุณสมบัติ เป็นไปตามรูปแบบ ของ กสพท.

กำหนดการรับสมัคร   :     2 – 10 พฤษภาคม 2565

รวมจำนวนรับสมัคร ทั้งหมด    250 คน

.

แพทย์ เชียงใหม่ ปี 65

.

ขอบคุณข้อมูล     :      www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

error: Content is protected !!