Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2564

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

1) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มี 7 ประเภทโครงการดังนี้

1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

1.2 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้

1.2.1 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

1.2.2 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

1.2.3 การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

1.2.3.1 การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

1.2.3.2 การรับนักเรียนพิการ

1.2.3.3 โครงการพิเศษอื่น ๆ

2 )  ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล      :    www1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!