เชียงใหม่ รอบ4 ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.6 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.7 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

หน้าหลักประกาศ   :    www1.reg.cmu.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :     26 – 29 พ.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูล     :  www1.reg.cmu.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…