Press ESC to close

คณะ เทคนิคการแพทย์ สอบอะไร เรียนอะไร มาเช็คข้อมูลกัน

คณะ เทคนิคการแพทย์ สอบอะไร เรียนอะไร มาเช็คข้อมูลกัน

เทคนิคการแพทย์ (Medical technologist)  เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โดยนักเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ในการคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการรักษาของคุณหมอ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและการติดตามการรักษา เช่น การตรวตสารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ น้ำคัดหลั่ง เซลล์เม็ดเลือด การตรวจวิเคราะห์พยาธิ เป็นต้น

คะแนนที่ใช้ในการสอบ

GPAX

สำหรับการสอบ GAT/PAT   :    GAT , PAT1 , PAT2

สำหรับการสอบ วิชาสามัญ    :   ใช้  7 วิชาสามัญ

O-NET

เรียนอะไรบ้าง ?

ชั้นปีที่ 1  จะเรียนปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ในวิชาต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ชั้นปีที่ 2 จะเริ่มมีการปูพื้นฐานให้น้อง ๆ มีความเข้าใจถึงระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกาย โครงสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท เคมี และชีวโมเลกุลที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

ปีที่ 3 จะเรียนวิชาเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ โดยจะเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบสารคัดหลั่งของมนุษย์เพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัย การติดตามโรค การพยากรณ์โรค การป้องกันโรค ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น โลหิตวิทยาคลีนิก ซึ่งเรียนเกี่ยวกับการตรวจแยกเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

ปีที่ 4 จะเป็นการทำวิทยานิพนธ์และฝึกปฏิบัติงาน โดยในเทอมที่ 1 จะเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านเทคนิคการแพทย์ กฎหมายวิชาชีพ

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

นักเทคนิคการแพทย์

นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นักรังสีเทคนิค

นักทัศนมาตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

สถาบัน / มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน คณะเทคนิคการแพทย์    :     ลิงก์พาไป  !!

ค่าเทอมโดยประมาณ สถาบัน / มหาวิทยาลัย      :     ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล      :    campus.campus-star.com/education/130057

error: Content is protected !!