Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์พระมงกุฏเกล้า ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์พระมงกุฏเกล้า ปี 2565

วิทยาลัย แพทย์พระมงกุฏเกล้า กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 คัดเลือกโดยผ่านระบบการคัดเลือกส่วนกลาง หรือ TCAS รอบที่ 3 Admission โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภททุนกองทัพบก จำนวน ๒๐ นาย เฉพาะเพศชาย

มีสถานภาพเป็น นักเรียนแพทย์ทหาร (นพท.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา

สิทธิเฉพาะนักเรียนแพทย์ทหาร

ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และที่พักเมื่อมีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2. ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 8๐ นาย เพศชาย 4๐ นาย เพศหญิง 4๐ นาย

มีสถานภาพเป็น นักศึกษาแพทย์ (นศพ.วพม) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ชำระค่าบำรุงการศึกษา 24,000.- บาท

สิทธิเฉพาะนักศึกษาแพทย์

ได้รับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร

ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อความมีระเบียบ วินัย เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร

นักเรียนแพทย์ทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมชดใช้ทุน 2 เท่าของระยะเวลาศึกษา

นักศึกษาแพทย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วจะต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา
สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด ชดใช้ทุน 3 ปี

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย

1. การเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ท่าดันพื้น 32 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที

ท่าลุกนั่ง 42 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที

วิ่ง 2 กิโลเมตร ภายในเวลา 11 นาที

ว่ายน้ำท่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 25 เมตร

2. ผลการศึกษาชั้นปีที่ 1 (คะแนนเฉลี่ยสะสมเรียงตามลำดับ)

3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร

4. เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการตรวจร่างกาย โดยไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี เป็นต้น

.

รายละเอียดการคัดเลือกอื่นๆ   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     คัดเลือกผ่านระบบ กสพท.  2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    pcm.ac.th

error: Content is protected !!