Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1.1 Portfolio มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1.1 Portfolio มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2565

มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับ หลักสูตร 4 – 5 ปี  

1. โครงการ Portfolio

2. การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU

3. การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว

โครงการที่เปิดรับ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 

1. โครงการ Portfolio

2. การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว

.

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2564 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

1.6 ไม่เป็นผู้เคยที่กระทำความผิด มาก่อน

1.7 ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.8 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.9 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.10 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดีหรือ มีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่าง

หลักสูตร  4 – 5 ปี     :     เอกสารรับสมัคร  !!

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี     :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    15 ต.ค. 2564 – 15 พ.ย. 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :     admissions.mju.ac.th

error: Content is protected !!