Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2565

มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปีตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 โดยการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) โดยผู้สนใจจะต้องสมัครผ่าน https://www.mytcas.com มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

1.6 ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.7 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.9 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

.

2. คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวน 10 สาขาวิชา)

2.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 2 สาขาวิชา)

2.3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 3 สาขาวิชา)

2.4 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวน 3 สาขาวิชา)

2.5 กลุ่มเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 12 สาขาวิชา)

2.6 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จำนวน 12 สาขาวิชา)

2.7 กลุ่มการท่องเที่ยวและโรงแรม (จำนวน 4 สาขาวิชา)

2.8 กลุ่มนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (จำนวน 8 สาขาวิชา)

** รายละเอียด สาขาวิชาต่างๆ  ดูได้ในระเบียบการรับสมัคร

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล     :     www.mytcas.com/universities

error: Content is protected !!