Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา เครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (มศ.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และปีที่ 2 ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิการ

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้องไม่เคย สำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาก่อน

2.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้เป็นไปตาม ข้อ 4 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้

2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา

2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

2.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้นผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ต้องฟัง และพูดภาษาไทยได้ และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบรลล์ได้ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้

2.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ

2.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่ายและเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้

2.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ คำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียนและถูกตัดสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

2.9 ผู้พิการที่จะสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องทดสอบความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น กรณีที่คณะกรรมการของคณะมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมจะต้องเลือก เรียนในสาขาอื่นและการพิจารณาของสาขาถือเป็นที่ สิ้นสุด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 2/1 รับสมัครวันที่ 8 – 30 มีนาคม 2564

รอบที่ 2/2 รับสมัครวันที่ 19 – 28 เมษายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     ฝ่ายรับเข้า ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

error: Content is protected !!