Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัครในรอบต่างๆ ผ่านระบบ TCAS โดยมีรายละเอียดต่างๆ ของปี 2564 ดังนี้

รอบที่  1 Portfolio

การรับด้วย Portfolio : พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) จำนวนรับ 20 คน

การรับด้วย Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 30 คน

การรับด้วย Portfolio : พ.บ. – การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวนรับ 20 คน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป

ก. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระบบโรงเรียนปกติ

หรือ

ข. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

**รายละเอียดอื่นๆ   :       ลิงก์พาไป  !!

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน กสพท. (Admission 1)

จำนวนรับ 129 คน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท

1.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

1.5 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2562

1.6 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63) ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quata)

1.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัช ศาสตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th)

**รายละเอียดอื่นๆ   :       ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล  จาก   :   rama.mahidol.ac.th/meded/th/Register

error: Content is protected !!