Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. บูรพา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. บูรพา ปี 2566

มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 4) โครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตำมที่สาขาวิชากำหนด (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว รับวุฒิเทียบเท่า ต้องมีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด)

2. มีผลคะแนน GPAX, TGAT, TPAT และ/หรือ A-Level

3. มีความประพฤติเรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษานิสิตรหัส 66

6. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการรับตรงทั่วประเทศ

2. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)(ครั้งที่ 2)

3. โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ)

4. โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)

5. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

6. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา

7. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)

8. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)

9. โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 4)

10. โครงการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)

11. โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    regservice.buu.ac.th/tcas66-4

กำหนดการรับสมัคร    :  รับสมัคร 29 พ.ค.-12 มิ.ย.66

ขอบคุณข้อมูล     :    regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!