Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ในหหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ(Direct Admission) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศ กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดหลักสูตร ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2565 เท่านั้น หรือเทียบเท่า

2. ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

** อื่นๆ ตามแต่ละหลักสูตรกำหนด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์) สาขาวิชาสถิติ (วิชาเอกวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล)

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

8. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

9. วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

10. วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM

11. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ)

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :      ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 มิถุนายน 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    tuadmissions.in.th/admissions/29

error: Content is protected !!