Press ESC to close

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจกทุนการศึกษา ปี 2566 ทุนละ 10000 บาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจกทุนการศึกษา ปี 2566 ทุนละ 10000 บาท

คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายให้ทุนการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนาที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่จะขอทุนการศึกษา มูลค่าทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท โดยทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

1.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนาที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

1.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

1.3 มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

2. หลักฐานประกอบใบการสมัคร เพื่อขอรับทุนการศึกษา

2.1 แบบฟอร์มขอรับทุน

2.2 หนังสือแสดงรับรองรายได้ครอบครัว

2.3 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ( โรงเรียน )

2.4 รูปถ่ายชุดนักเรียน จำนวน 1 รูป

2.5 รูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนา หรือปัจจุบัน จำนวน 3 รูป รูปแบบตามในเอกสารประกาศที่ลิงก์ด้านล่าง

ติดตามข่าวสารที่เพื่อขอทุนการศึกษา เพิ่มเติมได้ที่

1. เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th

2. สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th

หรือ Facebook fanpage ทุนลูกช้าง มช. https://www.facebook.com/ScholarshipCMU

.

เอกสารประกาศรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :     cmu.ac.th/th/firstyear/Scholarships

error: Content is protected !!