Press ESC to close

รับตรง โควตา หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รับตรง โควตา หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2567

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จํานวนที่รับ

กรณีไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะคืนสิทธิ์ให้แก่ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในรายชื่อสํารองจากทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของจังหวัด ภาคเหนือทั้งหมด โดยจะคัดเลือกจากรายชื่อสํารองที่มีคะแนนสูงสุดตามลําดับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และพํานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)

2.3 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

2.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่า จะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น จากโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

2.5 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้

2.5.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

2.5.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00

2.5.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

2.5.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

2.6 เป็นผู้มีผลคะแนนสอบ A-Level ปีการศึกษา 2567 จํานวน 7 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ประยุกต์๑ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

2.7 เป็นผู้มีผลคะแนนสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2567

2.8 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567

2.9 เป็นบุตร/ธิดา โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมของบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข หรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ โดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดาให้ความร่วมมือ

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กําหนดการรับสมัคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 2 เมษายน 2567

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!