Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า เก็บหน่วยกิต ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2567

โครงการเรียนล่วงหน้า เก็บหน่วยกิต ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2567

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บหน่วยกิต การเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

สำหรับโควตาพิเศษ สำหรับ TCAS 1/2568

โควตา TCAS 1/2568 อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณา หากอนุมัติจะสามารถเผยแพร่ได้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ในปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะใช้รายวิชาใหม่ แนวคิดและการโปรแกรม ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของหลักสูตร เพียงวิชาเดียว

2. ทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเพิ่มวิชาบังคับ วิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(ทางวิศวกรรม) และการเขียนแบบเบื้องต้น เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม (รายวิชาเริ่มเปิดสอนในรอบ 19/2)

3. สำหรับสาขาอื่น ๆ โปรดติดตามรายละเอียดหลังจากประกาศโควตาอย่างเป็นทางการ

กำหนดการตลอดปีการศึกษา

รุ่นที่ 19 รอบที่ 1 : 29 มกราคม 2567 – 21 เมษายน 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

รุ่นที่ 19 รอบที่ 2 : 13 พฤษภาคม 2567 – 4 สิงหาคม 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

รุ่นที่ 19 รอบที่ 3 : 26 สิงหาคม 2567 – 17 พฤศจิกายน 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :  registrar.ku.ac.th/adv

error: Content is protected !!