Press ESC to close

โครงการ ทุนเรียนฟรี คณะต่างๆ ปี 2567 ม. หัวเฉียวฯ

โครงการ ทุนเรียนฟรี คณะต่างๆ ปี 2567 ม. หัวเฉียวฯ

มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

โครงการทุนการศึกษาที่เปิดรับ

1.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2567

2.โครงการ “ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2567

3.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ประจำปีการศึกษา 2567

4.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนภาษาจีน ครบรอบ 30 ปี มฉก. ประจำปีการศึกษา 2567

.

1.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 635,450 บาท และฟรีหอพักนักศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เท่า

ของระยะเวลาที่รับทุน ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือเลือกปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตามสาขาวิชาการพยาบาลที่กำหนด ระยะเวลา 1 ปีก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการพยาบาลที่กำหนดเพื่อกลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจะยังไม่นับเป็นการชดใช้ทุนด้วยระยะเวลา

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ในปีการศึกษา 2566เท่านั้น (ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.5 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

1.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.7 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

2.2 เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล……..” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

2.3 ผ่านการสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรมบุคลิกภาพ และความมุ่งมั่นในเป็นพยาบาลวิชาชีพ

3. คณะ/สาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   https://admission.hcu.ac.th/Files/procedure/ProcedureThun21-674.pdf

กำหนดการรับสมัคร : 25 มี.ค. – 17 เม.ย.67

.

2.โครงการ “ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2567

หลักการและเหตุผลมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนระดับตำบลหรืออำเภอประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีคุณธรรมมีความขยันหมั่นเพียร

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความก้าวหน้าสร้างอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความพยายามขวนขวายที่จะช่วยเหลือตนเองด้านค่าใช้จ่ายการศึกษาผ่านโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งตามกรอบวงเงินการให้กู้ยืมของกองทุนฯ

ไม่เพียงพอต่อการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภคเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงจัดทำโครงการ “ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา”

โดยการสนับสนุนทุนการศึกษานี้เป็นทุนประเภทให้เปล่าสำหรับส่วนต่างค่าลงทะเบียนเรียน ค่าหอพักนักศึกษา และค่าสาธารณูปโภคต่อเนื่อง 4 ปีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จากโรงเรียนระดับตำบลหรืออำเภอประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. รายได้ของผู้ปกครองรวมกันแล้ว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

4. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อดำเนินการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้

5. นักเรียนต้องมีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีจิตใจเมตตา กรุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่นทุนการศึกษาที่ได้รับ

1. ค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะเวลา 4 ปี ตามจ่ายจริง

2. ค่าหอพักนักศึกษารวมค่าประปาในมหาวิทยาลัย (ห้องปรับอากาศ เข้าพัก 1 ห้องต่อ 4 คน) ระยะเวลา 4 ปี

3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) คนละ 500 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 4 ปี ส่วนเกินจากที่ให้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง จำนวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประมาณทุนละ 127,000 – 280,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับคณะวิชาตลอดระยะเวลา 4 ปี

คณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

2. คณะนิเทศศาสตร์

3. คณะนิติศาสตร์

4. คณะศิลปศาสตร์

4.1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน*

4.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

5. วิทยาลัยจีนศึกษา

5.1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน*

5.2 สาขาวิชาจีนศึกษา*

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

6.1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6.2 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

6.3 สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์*

6.4 สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล

7. คณะบริหารธุรกิจ

7.1 สาขาวิชาการบัญชี

7.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

7.3 สาขาวิชาธุรกิจจีน*

7.4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

8.2 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

8.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมายเหตุ *คณะสาขาวิชาดังกล่าวมีการไปศึกษาต่อต่างประเทศาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ*

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  https://admission.hcu.ac.th/Files/procedure/ProcedureThun29-674.pdf

กำหนดการรับสมัคร  :  25 มี.ค. – 17 เม.ย.67

.

3.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 498,150.00 บาท รวมมูลค่า 4,981,500.00 บาท สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาในชุมชน
โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการรับสมัครและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

1.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.3 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

1.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2. คณะสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

3.2 ผ่านการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรมบุคลิกภาพ และ ความมุ่งมั่นในการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  https://admission.hcu.ac.th/Files/procedure/ProcedureThun26-674.pdf

กำหนดการรับสมัคร  :  25 มี.ค. – 17 เม.ย.67

.

4.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทุนภาษาจีน ครบรอบ 30 ปี มฉก. ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 7 ทุนๆ ละ 317,050.00 – 433,150.00 บาทสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนในระดับดี หรือศึกษาแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนมาแล้ว 3 ปี

มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยจีนศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ปีการศึกษา 2566

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

1.3 มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป

1.4 มีผลงานการประกวดได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาจีน

1.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  https://admission.hcu.ac.th/Files/procedure/ProcedureThun25-672.pdf

กำหนดการรับสมัคร  :  4 – 19 เม.ย.67

.

ขอบคุณข้อมูล  :  https://admission.hcu.ac.th

error: Content is protected !!