Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. ขอนแก่น ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. ขอนแก่น ปี 2567

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ออกประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบพอร์ตโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายสามัญ ในสายที่กำหนด

2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

4. มีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะ / สาขาวิชากำหนด

คณะที่เปิดรับสมัคร และ โครงการที่เปิดรับ

1. คณะวิทยาศาสตร์

1.1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

1.2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

1.3 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

1.4 โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)

1.5 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.)

1.6 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1.7 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

2. คณะเกษตรศาสตร์

2.1 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.1 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

3.2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

3.3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

3.4 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

3.5 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

3.6 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง

3.7 โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล

4. คณะศึกษาศาสตร์

4.1 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

4.2 โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.

4.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

5. คณะพยาบาลศาสตร์

5.1 โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

5.2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

5.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

6. คณะแพทยศาสตร์

6.1 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

6.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX)

6.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02)

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.1 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

7.2 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

7.3 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

8. คณะเทคนิคการแพทย์

8.1 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

8.2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

8.3 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

8.4 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

8.5 รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.6 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์

9.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

10. คณะเภสัชศาสตร์

10.1 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

10.2 โครงการพิเศษ

10.3 โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ

10.4 โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

11. คณะเทคโนโลยี

11.1 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

11.2 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

11.3 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

11.4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)

11.5 โครงการรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation Contest) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับ สวทช.

12. คณะสัตวแพทยศาสตร์

12.1 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

12.2 โครงการกลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

12.3 โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

12.4 โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

12.5 โครงการกลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน

12.6 สาขาวิชาสัตวแพทย์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

12.7 กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.1 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

14. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

14.1 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

14.2 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

14.3 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

14.4 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

14.5 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

15.1 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

16. คณะนิติศาสตร์

16.1 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

17. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

17.1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

17.2 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

18. วิทยาลัยนานาชาติ

18.1 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

18.2 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

18.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

19. คณะเศรษฐศาสตร์

19.1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

19.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

19.3 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

19.4 โครงการผู้มีศักยภาพสูง

20. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

20.1 โครงการทุนช้างเผือก

20.2 โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

20.3 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

21. คณะสหวิทยาการ

21.1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

21.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   1 – 16 ตุลาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :  admissions.kku.ac.th/kkuport67

error: Content is protected !!