Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับตรงสํานักวิชา (รูปแบบ Portfolio) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

6. เป็นผู้ที่มีแผนการเรียนและผลการเรียน ตามข้อกำหนด

โครงการที่เปิดรับ ( อัพเดต 24 กันยายน 2566 )

1. โครงการรับตรงสำนักวิชา    :    เอกสารประกาศ  !!

2. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา :    เอกสารประกาศ  !!

3. โครงการสำหรับครูแนะแนว :    เอกสารประกาศ  !!

4. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า ช่วงที่ 1 :    เอกสารประกาศ  !!

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา ช่วงที่ 1 :    เอกสารประกาศ  !!

ส่วนประกอบของพอร์ตที่ต้องมี 

1. ประวัติส่วนตัว

2. ประวัติการศึกษา

3. เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

4. เป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. ผลงาน หรือผลรางวัลที่เคยเข้าร่วมระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษา (สามารถแนบภาพประกอบได้)

.

กำหนดการรับสมัคร    :    เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566  ,

เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2566 – 9 มกราคม 2567 สำหรับโครงการผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ….

รายะเอียดเพิ่มเติม    :  admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home

error: Content is protected !!