Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. ขอนแก่น

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. ขอนแก่น

มหาวิทาลัย ขอนแก่น ออกประกาศเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ภายในปีการศึกษา 2564

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.5 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนจากการสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT (Thai Professional AptitudeTest) และ วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ TPAT (Thai Professional Aptitude Test) และ A-Level (Applied Knowledge Level) ประจ าปีการศึกษา 2566จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1.1 – 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนิสิตนักศึกษาทันที

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะเกษตรศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์

5. คณะพยาบาลศาสตร์

6. คณะแพทยศาสตร์

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8. คณะเทคนิคการแพทย์

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์

10. คณะทันตแพทยศาสตร์

11. คณะเภสัชศาสตร์

12. คณะเทคโนโลยี

13. คณะสัตวแพทยศาสตร์

14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

16. คณะศิลปกรรมศาสตร์

17. คณะนิติศาสตร์

18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

19. วิทยาลัยนานาชาติ

20. คณะเศรษฐศาสตร์

21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

22. คณะสหวิทยาการ

.

รายละเอียด รับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

เอกสารเพิ่มเติม   :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   6 – 12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    admissions.kku.ac.th/apply

error: Content is protected !!