Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. พะเยา

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. พะเยา

ด้วยมหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า

1.2 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1.3 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.3 เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์

(ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า22 หน่วยกิตและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

2.5 หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน3.00 ขึ้นไป

2.6 เป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.7 ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

2.8 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.9 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง

2.10 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.11 รับสมัครโดยไม่จำกัดเพศ อายุและศาสนา

2.12 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี2 ปริญญาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบความถนัดทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์(TPAT5) ขั้นต่ำ 30% ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

3. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีTCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 1,925 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชาคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และองค์ประกอบในการคัดเลือก

4. การรับสมัครเข้าศึกษา

สมัครผ่านเว็บไซต์ www. student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 6–12 พฤษภาคม 2567 และชำระค่าสมัครตามใบแจ้งการชำระเงินที่กำหนดไว้

หมายเหตุ: การรับสมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

.

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล    :     course.mytcas.com/universities

error: Content is protected !!