Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการต่างๆ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการ Active Recruitment

2. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ Active Recruitment เป็นโครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน กล้าแสดงออกส่งเอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ภายใต้เกณฑ์การรับสมัครของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด

1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

รายละเอียดการรรับสมัคร  เพิ่มเติม

1. โครงการ Active Recruitment    :     เอกสารประกาศ  !!

2. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์      :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 9 มิถุนายน 2566

.

ชอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutt.ac.th

error: Content is protected !!