Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง ปวช. / ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี TCAS และรูปแบบต่อเนื่อง 2 ปี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ด้วยการ “ให้ออก”

6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

2. คณะที่เปิดรับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

8. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

11. คณะบริหารธุรกิจ

12. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

.

รายละเอียดและโครงการรรับสมัครอื่นๆ    :     เอกสารรรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร      :    28 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :       admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!