Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 2) ดังรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช) (รับบางสาขาวิชา)

1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 ส าเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้

2.1.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้อง
เป็นตัวพิมพ์เท่านั้น

2.1.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย จำนวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษานั้น ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาที่ได้กำหนดไว้แล้ว

เอกสารระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง  ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.kps.ku.ac.th/kpsadm

error: Content is protected !!