Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 ม. อุบลราชธานี

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 ม. อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก tcas โดยวิธีรับตรงรอบ Quota ประจําปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าศึกษา มีดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2566 หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ

1.2 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก และได้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ประจําปีการศึกษา 2567 ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และ

1.3 ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วพบว่า ผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้มีสิทธิเข้าสอบ สัมภาษณ์จะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกตามประกาศนี้เพราะเหตุขาดคุณสมบัติดังกล่าว

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่มที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) มีการกําหนด คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเพิ่มเติม คือ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

เฉพาะ 7 กลุ่ม สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทุกกลุ่มสาขาวิชาเรียนอย่างน้อย 2 ปี ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม เรียนอย่างน้อย 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาขึ้นอยู่กับผลการเทียบรายวิชาและโอน หน่วยกิตวิชาในระดับ ปวส. และผลการศึกษาตลอดหลักสูตรของแต่ละรายบุคคลร่วมด้วย (ในการเทียบและ โอนหน่วยกิตวิชาจาก ปวส. อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้

2.2.1 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเฉพาะ 14 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชา สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ

2.2.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเฉพาะ 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิค การผลิต สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสํารวจ และสาขาวิชาโยธา

.

เอกสารรับสมัคร เพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    วันนี้ ถึง 1 เมษายน 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า ม.อุบล

error: Content is protected !!