Press ESC to close

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ 67 ม. มหาสารคาม

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ 67 ม. มหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

จำนวนที่รับสมัคร 60 คน

มีกลุ่มรับสมัคร 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

2. กำลังศึกษาหรือ สำเร็จการศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอื่นๆ ตามที่ระเบียบการกำหนด

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

เกณฑ์การคัดเลือก

ต้องมีเกณฑ์คะแนนของการสอบ A-LEVEL ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ 1 , วิชาเคมี  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

วิชาภาษาอังกฤษ , วิชาชีววิทยา , วิชาฟิสิกส์ , วิชาภาษาไทย , วิชาสังคมศึกษา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    8 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

.

ขอบคุณข้อมูล    :    med.msu.ac.th

error: Content is protected !!