Press ESC to close

รับตรง แพทย์ เภสัช รอบโควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย บูรพา

รับตรง แพทย์ เภสัช รอบโควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย บูรพา

มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการ การศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ( แพทย์ )

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

1.1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2567 ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

1.1.4 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะสำเร็จกาารศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดตามกฎหมาย

1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

1.1.8 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

1.1.8.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นเช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงำน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.1.8.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.1.8.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และกำรประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.1.8.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.1.8.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensor Neural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.1.8.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกำยของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตำข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40

1.1.8.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงำน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67

ขอบคุณข้อมูล    :    regservice.buu.ac.th/tcas67-2.html

error: Content is protected !!