Press ESC to close

รับตรง พยาบาลทหาร 4 เหล่าทัพ ปี 2567 ทั้งบก อากาศ เรือ ตำรวจ

รับตรง พยาบาลทหาร 4 เหล่าทัพ ปี 2567 ทั้งบก อากาศ เรือ ตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาล เหล่าทัพต่างๆ ทั้ง ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ และ ตำรวจ ออกประกาศรับสมัครนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์

การศึกษาภาคทฤษฎี

ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสาธิต การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

1. การเข้ารับการศึกษา

1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 18-25 ปีโดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542-2549)

1.1.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการ
อำเภอ/สำนักงานเขตซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย

1.1.4 รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

1.1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล โดยการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการตรวจสุขภาพและการทดสอบสุขภาพจิตที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง

1.1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

1.1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกหรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ

1.1.9 ไม่อยู่ระหว่างพักราชการพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย

1.1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ระเบียบการรับสมัคร    

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ    :     เอกสาร  !!

วิทยาลัยพยาบาลทหารบก    :     เอกสาร  !!

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    :     เอกสาร  !!

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    วิทยาลัยพยาบาล เหล่าทัพต่างๆ

error: Content is protected !!