Press ESC to close

รับตรง พยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 2567

รับตรง พยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 2567

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก  คือ ผลิต พยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบบำรุงศิลปวัฒนธรรมการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 นี้ จำนวนที่เปิดรับในปีนี้ 64 คน

จะใช้คะแนนวิชาการ การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา การตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเชื่อว่า กระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว จะทำให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี นอกจากนี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้น า และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

(จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1.2 เป็นหญิงโสดหรือชายโสด

1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดามารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

1.4 รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลสำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ ากว่า 79 เซนติเมตร

1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มี โรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการ ตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง

1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

1.9 ไม่เป็นผู้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเนื่องจากความประพฤติ

1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

เอกสารประกาศรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    เปิดรับสมัครวันที่ 1กุมภาพันธ์ -22 เมษายน 2567

.

ขอบคุณข้อมูล   :  ncrtaf-recruit.com

error: Content is protected !!