Press ESC to close

รับตรง พยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ปี 2567

รับตรง พยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ปี 2567

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2511โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลหญิงสำหรับให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงครามโดยมีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ

1) ผลิตบัณฑิต พยาบาล ที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะทางทหาร

2) ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม

3) ให้บริการวิชาการแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชน

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

5) มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเปิดทำการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 เป็นสตรีโสด

1.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอ/
สำนักงานเขตซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย

1.4 รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตร มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล โดยการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการตรวจสุขภาพและการทดสอบสุขภาพจิตที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง

1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุกหรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ

1.9 ไม่อยู่ระหว่างพักราชการพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย

1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

เอกสารระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสาร  !!

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2567

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ – 19 พฤษภาคม 2567

.

ขอบคุณข้อมูล    :  rtanc.ac.th/

error: Content is protected !!