Press ESC to close

รวมรับตรง นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เหล่าทัพต่างๆ ปี 2566

รวมรับตรง นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เหล่าทัพต่างๆ ปี 2566

มาแล้วจ้ารวมรับตรง วิทยาลัยพยาบาล เหล่าทัพต่างๆ ทั้งวิทยาลัยพยาบาลทหารบก , วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ , วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ , วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียน ในสายพยาบาล เชื่อเลยว่าต้องมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นพยาบาลในเหล่าทัพต่างๆ แน่นอน

เพราะนอกจากเป็นพยาบาล ยังได้รับราชการ และยังมียศติดด้วยนะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันก็สูงอยู่เหมือนกัน สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนที่ วิทยาลัยพยาบาล เหล่าทัพต่างๆ มาดูกันดีกว่า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ถึงจะเข้าได้

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1.2 เป็นหญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2544)

1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

1.4 รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลสำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ ากว่า 79 เซนติเมตร

1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง

1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

1.9 ไม่เป็นผู้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเนื่องจากความประพฤติ

1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 64 คน แยกตามประเภททุน ดังนี

1. ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 34 คน , เพศชาย จำนวน 6 คน

2. ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 24 คน

3. คะแนนวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

.

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น

1. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน ดังนี้

2. ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน

3. ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์จำนวน 20 คน

4. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน

1.  คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (The University
Central AdmissionSystem) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งประกอบด้วย

2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test :TGAT)

3. ผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level: A-Level) จ านวน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

.

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โครงการรับสมัครต่างๆ

1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566

( เปิดรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2566 – 30 มีนาคม 2566 )

2. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา 2566

( เปิดรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2566 – 30 มีนาคม 2566 )

3. การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ย

2. พิจารณาจากผลการสอบ A-LEVEL , TGAT

.

รายละเอียดการรรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

รับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2566 – 30 มีนาคม 2566

.

วิทยาลัยพยาบาลทหารบก

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 มีผลการทดสอบจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (Thai University Central Admission System : TCAS66) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดยต้องมีผลการทดสอบ ดังนี้

1.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test : TGAT)

1.2.2 ผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level : A-Level) วิชาสามัญ จำนวน 7 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม) โดยมีคะแนน 4 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมีและคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 และมีคะแนนรวม 7 วิชา ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน

1.3 มีสถานภาพโสดอายุ 18 – 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ (ผู้สมัครที่เกิด 1 สิงหาคม 2541 – 1 สิงหาคม 2548)

1.4 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

1.5 มีร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์

.

เอกสารประกาศ    :     เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   วิทยาลัยพยาบาลต่างๆ

error: Content is protected !!