Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 66

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 66

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี นอกจากนี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้น า และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้ารับการศึกษา

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1.2 เป็นหญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2544)

1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

1.4 รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลสำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ ากว่า 79 เซนติเมตร

1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง

1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

1.9 ไม่เป็นผู้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเนื่องจากความประพฤติ

1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 64 คน แยกตามประเภททุน ดังนี

1. ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 34 คน , เพศชาย จำนวน 6 คน

2. ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 24 คน

3. คะแนนวิชาการ

ประกอบด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX : Grade Point Average) การสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป (TGAT : Thai General Aptitude Test) และ A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ฟิสิกส์เคมีชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษขั นต่ า 25 คะแนน)

วิธีการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ผู้สมัครสามารถอ่านข้อมูลระเบียบการรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ต และสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.ncrtaf-recruit.com/ หรือ http://www.nc.rtaf.mi.th

.

ราบละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

ทางไปสมัคร     :      ncrtaf-recruit.com

กำหนดการรับสมัคร    :  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    ncrtaf-recruit.com/NCRTAFFront

error: Content is protected !!