Press ESC to close

เรียนล่วงหน้า ม. สงขลานครินทร์ ภูเก็ต พร้อมโควตารอบพอร์ต ปี 2568

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. สงขลานครินทร์ ภูเก็ต พร้อมโควตารอบพอร์ต ปี 2568

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคคลที่กำลังศึกษาโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษา ภายใต้โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาภายใต้โครงการเด็กดีศรี ปวช. รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ มีผลสอบเทียบวุฒิการศึกษา GCE ‘A’ Level Cambridge หรือ GED (General Educational Development) หรือ IB (International Baccalaureate)

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

1.4 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด รายละเอียดตามตาราง

1.5 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1.1-1.4

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาและ/หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป

คณะที่เปิดรับสมัคร ในโครงการ

1.คณะการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.คณะวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3.คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

4.วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

*รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ดูได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างจ้า

เอกสารประกาศรายละเอียด  :  เอกสารประกาศ !!

.

ระยะเวลาการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 1 – 15 มิถุนายน 2567 ( หมดเขต )

ครั้งที่ 2 : 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567

ครั้งที่ 3 : 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2567

ครั้งที่ 4 : 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2567

ครั้งที่ 5 : 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2567

รับสมัครที่เว็บไซต์  :   https://admissions.phuket.psu.ac.th

การสมัคร

1 เอกสารการสมัคร ผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ PDF และให้รวมเป็นไฟล์เดียวกัน ดังต่อไปนี้

1.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่มีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ

1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ไม่เกิน 10
หน้ากระดาษ A4)

1.3 ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา เฉพาะบางคณะที่กำหนดไว้ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาผ่านโครงการนี้ ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกจากหลักสูตร/คณะ/สาขาวิชาเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการ ดังนี้

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจาก ผลการเรียน

2. พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก ดังนี้

บุคลิกภาพ 10 คะแนน , เจตคติต่อสาขาวิชา 10 คะแนน , ความรู้ทั่วไป 10 คะแนน, ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 10 คะแนน, แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฯลฯ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ  : คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษาและวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์(สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล) ใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาด้วยวิธีนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุดเมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

.

ขอบคุณข้อมูล  :  https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply

error: Content is protected !!