Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1/2 พอร์ตโฟลิโอ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1/2 พอร์ตโฟลิโอ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในโครงการต่างๆ ภายใต้กลุ่ม โครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย
ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 มีสัญชาติไทย

1.1.2 เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้

1.1.3 เป็นผู้มีความประพฤติและมีประวัติการเรียนดี

1.1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

1.2.1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

1.2.3 มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ รวม 4 ภาคการศึกษา ดังนี้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต), กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

1.2.4 มี Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า) ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) มีความเป็นผู้น า 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 4) การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด

1.2.5 ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน (มีใบรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร) (ถ้ามี)

1.2.6 มีใบรับรองแพทย์ โดยใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักฐานแสดงว่า

1) สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2) ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง

3) ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2567

Phuket International Admission for Academic Year 2024 For foreign applicants (using passport)

2. โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2567

3. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ปีการศึกษา 2567

4. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา ปีการศึกษา 2567

5. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2567

6. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจัย ปีการศึกษา 2567

7. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

8. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ปีการศึกษา 2567

9. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านกายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2567

10. โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ปีการศึกษา 2567

11. โครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง ปีการศึกษา 2567

12. โครงการเส้นทางสู่นักการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ปีการศึกษา 2567

13. โครงการเส้นทางสู่นักธุรกิจอาหารรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2567

14. โครงการนักนวัตกรรมอาหารศรีตรัง ปีการศึกษา 2567

15. โครงการ “ผู้มีความสามารถด้านภาษาและสังคมจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

16. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนนานาชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์

17. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2567

18. โครงการ “โควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ.” ปีการศึกษา 2567

19. โครงการ “ทุนมงคลสุข” ปีการศึกษา 2567

20. โครงการ “ลูกพระราชบิดา ” ปีการศึกษา 2567

21. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2567

22. โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2567

23. โครงการนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (กฟผ.) ปีการศึกษา 2567

24. โครงการศึกษิตศิลปะ ปีการศึกษา 2567

25. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

26. โครงการรักเกษตร ปีการศึกษา 2567

27. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2567

28. โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science) ปีการศึกษา 2567

29. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ปีการศึกษา 2567

30. โครงการยุวเกษตรกร ปีการศึกษา 2567

31. โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ปีการศึกษา 2567

32. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2567

33. โครงการรับนักศึกษาโควต้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

34. โครงการ “ปั้นฝันนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ปีการศึกษา 2567

35. โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

36. โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2567

37. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2567

38. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2567

39. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2567

40. โครงการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รับทั่วประเทศ) ปีการศึกษา 2567

41. โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 256

42. โครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2567

43. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2567

44. โครงการลูกสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2567

45. โครงการฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

46. โครงการเกษตรทายาท ปีการศึกษา 2567

.

เอกสารประกาศรับสมัคร     :     เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร     :  15 ธ.ค. 66 – 12 ม.ค. 67 ( บางโครงการ )

ขอบคุณข้อมูล    :      entrance.psu.ac.th/project.php

error: Content is protected !!