Press ESC to close

รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์ – คณิต มีรายละเอียดดังนี้

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนหน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม มีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมีจำนวนหน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2551) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 5 สิงหาคม 2567)

3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 5 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น – โรคจิต (Psychotic Disorders)

5.2.1 โรคอารมณ์ผิดปกติ(Mood Disorders)

5.2.2 โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders)

5.2.3 ภาวะบุคลิกภาพ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ ชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorders) หรือ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดก้ำกึ่ง
(Borderline Personality Disorders)

5.2.4 ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เช่น ปัญหาโรคสมาธิสั้นอย่างรุนแรง

5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5.4 โรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถควบคุมได้อันจะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ทั้งนี้ หากพบโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ ให้เป็นอำนาจดุลยพินิจของ คณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นที่สุด

การคัดเลือก

1. คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดย พิจารณา ดังนี้

1.1 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร

1) TOEFL : CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป หรือ : IBT (internet-based test) คะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป

2) IELTS คะแนนตั้งแต่ 4.5 คะแนนขึ้นไป

3) TU-GET (PBT) คะแนนตั้งแต่300 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) คะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป

4) CU-TEP คะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป

5) TOEIC คะแนนตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป

6) MU GRAD คะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้คะแนนจากข้อ

1.1 จะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 50

1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 50 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้

1) รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุน แลกเปลี่ยนต่างประเทศ/รางวัลด้านคุณธรรม และจริยธรรม ร้อยละ 15

2) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 20

3) การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ร้อยละ 15

ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนผ่านในส่วนที่ 1.1 และ 1.2 ตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป

จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

2. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน

3. ตรวจร่างกาย ผ่าน

4. ทดสอบบุคลิกภาพ ผ่าน

เอกสารประกาศเพิ่มเติม    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    1 พฤศจิกายน 2566 – 8 มกราคม 2567

ขอบคุณข้อมูล   :       stin.ac.th

error: Content is protected !!