Press ESC to close

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. เปิดรับทุนบัณฑิตคืนถิ่น ปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. เปิดรับทุนบัณฑิตคืนถิ่น ปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับทุนบัณฑิตคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ปี ของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

โดยนำ ความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดได้มีสิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

2. หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ที่เปิดรับ ๘ สาขาวิชา รวมทั้งหมดรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๘ คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ปี

1. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

5. สาขาวาคณิตศาสตร์ประยุกต์

6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล

8. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม

.

3. หลักเกณฑ์การรับสมัคร

3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1.1 กำ ลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำ เร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษา

3.1.3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (สมัครได้ทุกหลักสูตร)

3.14 เป็นผู้ที่เรียนอยู่ในจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี

3.1.5 ผู้ถือยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

3.2 คุณสมบัติของสถานศึกษา

3.2.1 เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

3.3.1 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ อื่น ๆ ตามที่สถาบันเห็นสมควร ตลอดระยะเวลาการศึกษา

3.3.2 สถาบันจัดหาที่พักให้โดยยกเว้นค่าที่พัก ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันว่าด้วยหอพักนักศึกษา

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่ 15 กุมภาพันธ์– 28 มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!